Perspektywa sukcesu

O projekcieRekrutacjaZapytania ofertoweDokumenty do pobraniaHarmonogramy

Projekt „Perspektywa sukcesu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Projekt realizowany jest przez STOWARZYSZENIE – EDUKACJA, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Wspólny Rozwój”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Cel projektu:

Wyższe możliwości zatrudnieniowe 50K i 50M będących Uczestnikami Projektu (UP), uzyskane poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu (01.02.2020-31.12.2021).

Wartość projektu wynosi: 1 109 583,96 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 054 104,76 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:

Etap I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej i identyfikacja potrzeb uczestnika projektu;

Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;

Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.

Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;

Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań

 • Wsparcie szkoleniowe:

Szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 •  3 – miesięczny staż zawodowy.

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Wsparcie przewidziane jest dla 30% uczestników projektu

 • Coaching indywidualny – interaktywny proces szkoleniowy, który  pomoże w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działań, osiągnięcia celu.
 • Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Projekt skierowany jest do 100 osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • powyżej 30 roku życia (od dnia 30-tych urodzin – wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego,
 • posiadające o niskich kwalifikacjach, tj. co najwyżej wykształcenie średnie (ponadgimnazjalne),
 • oraz należących do jednej z poniższych grup:

– osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji (osoby powyżej 50 r.ż., kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne)

– osoby ubogie pracujące

– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,

– osoby bezrobotne,

– byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL)

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane do stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering podczas stażu zawodowego,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 30% uczestników/uczestniczek 3-miesięczne staże zawodowe.

Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.

Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.

Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.

Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

Miło nam poinformować, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników i uczestniczek do udziału w projekcie.

Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym od marca 2020r. do wyczerpania miejsc.

Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji – tel.: tel. 607 419 235 | e-mail: info@sepp.pl

Warunki przystąpienia do projektu

 1. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które spełniają wszystkie następujące warunki:
 2. wiek powyżej 30 roku życia lat – wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu,
 3. zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. posiadanie niskich kwalifikacji tj. co najwyżej wykształcenie średnie (ponadgimnazjalne)
 5. oraz należących do jednej z poniższych grup:
 • osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji LUB
 • osoby ubogie pracujące, LUB
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, LUB
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Oceny kwalifikowalności danego uczestnika projektu dokonuje się na etapie rekrutacji oraz ponownie – bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

 • Planowana liczba Uczestników projektu to 100 osób.
 • Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:
  • Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami dot. kwalifikowalności do udziału w projekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza:
   • Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem oraz przyjęcia zobowiązań wynikających z udziału w projekcie,
   • Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.
 • W przypadku osób niepełnosprawnych:
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego).
 • W przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób zarejestrowanych w PUP,
 • W przypadku osób biernych zawodowo – oświadczenie
 • W przypadku osób pracujących – zaświadczenie od pracodawcy 

Procedura rekrutacji (etapy i kryteria)

 1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem udziału w projekcie i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu 
 3. Rekrutacja trwać będzie od lutego 2020 r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 100 osób spełniających kryteria uczestnictwa.
 4. Nabór do projektu ma charakter otwarty i ciągły.
 5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie) przyjmowane są:
  1. mailowo na adres: info@sepp.pl;
  2. osobiście w Biurze Projektu: ul. Celna 51 (I piętro), 44-341 Gołkowice, tel. 607 419 235;
  3. pocztą/kurierem na adres Biura Projektu.
 6. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 7. Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu:

Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:

spełniania kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w Regulaminie,

przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w Regulaminie.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w Regulaminie, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów. W razie konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów zgłoszeniowych, kandydat(-ka) zostanie w tym celu wezwany telefonicznie i/lub pisemnie i/lub mailowo.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków Regulaminu w sposób określony w Regulaminie.

Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie mailowo, składają własnoręczny podpis na wcześniej wypełnionym przez siebie i przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym. Podpis należy złożyć w Biurze Projektu przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

Etap 2: Ocena merytoryczna – obejmująca:

 • Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które korzystały ze wsparcia w ramach projektów CT 9 RPO WSL. 

Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń – decyduje data wpływu zgłoszenia.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

Zakłada się, iż wśród wszystkich Uczestników Projektu, osoby z poszczególnych grup stanowić będą:

 • osoby zamieszkałe w miastach średnich – minimum 60%,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3) – 100%,
 • osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – minimum 15%,
 • osoby bezrobotne – 70% (w tym długotrwale bezrobotne 20% ogółu),
 • osoby bierne zawodowo – 15%,
 • osoby z niepełnosprawnościami – 4%,
 • kobiety – około 50%, mężczyźni – około 50%.

Minimalne założenia ilościowe wskazane w pkt 1 – 6 są obligatoryjne dla projektu.

Założenia wskazane w pkt 5 wynikają z analizy rynku dokonanej przez Organizatora na etapie tworzenia projektu i odzwierciedlają ówczesne statystyki. Niemniej Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych proporcji wśród ostatecznie zakwalifikowanych Uczestników, co wynikać będzie z faktycznych zgłoszeń osób kwalifikujących się do projektu, w tym osób, którym przyznane zostaną punkty dodatkowe wskazane w Regulaminie.

 • Każdy Kandydat(-ka) ma obowiązek udostępnić Organizatorowi do wglądu swój dowód osobisty, na potwierdzenie swojej tożsamości oraz weryfikacji przez Organizatora poprawności danych osobowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Dowód osobisty przedstawiany jest wyłącznie do wglądu – bez kserowania dokumentu.
 • Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób chcących przystąpić do Projektu.
 • Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej w ust. 3 liczby Uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 • Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu wskazanej w Regulaminie.
 • Osoba zakwalifikowana do projektu podpisuje Umowę Uczestnictwa w projekcie i od tego momentu staje się Uczestnikiem Projektu, z zastrzeżeniem konieczności ponownej oceny kwalifikowalności danego Uczestnika projektu bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.
 • Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w wyznaczonym terminie (nie krótszym, niż 3 dni robocze) na podpisanie Umowy Uczestnictwa w projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe miejsce przyjęta zostaje pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 • W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc, Organizator będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.
 • Osoba z listy rezerwowej może dołączyć do grupy szkoleniowej maksymalnie do czasu zrealizowania w ramach projektu 20 % odbytych zajęć, po konsultacjach wyrównawczych z trenerem i podpisaniu oświadczenia o świadomości, że część zajęć w ramach projektu już się odbyła i nie ma możliwości ich powtórzenia.
 • Dokumenty zgłoszeniowe złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi.

Lista miast średnich stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu

Wykaz miast średnich:

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Bytom
 5. Chorzów
 6. Cieszyn
 7. Czechowice-Dziedzice
 8. Czeladź
 9. Czerwionka-Leszczyny
 10. Częstochowa
 11. Dąbrowa Górnicza
 12. Gliwice
 13. Jastrzębie Zdrój
 14. Jaworzno
 15. Knurów
 16. Lubliniec
 17. Łaziska Górne
 18. Mikołów
 19. Mysłowice
 20. Myszków
 21. Orzesze
 22. Piekary Śląskie
 23. Pszczyna
 24. Racibórz
 25. Ruda Śląska
 26. Rybnik
 27. Rydułtowy
 28. Siemianowice Śląskie
 29. Sosnowiec
 30. Świętochłowice
 31. Tarnowskie Góry
 32. Tychy
 33. Wodzisław Śląski
 34. Zabrze
 35. Zawiercie
 36. Żory
 37. Żywiec

23 czerwca 2020r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Pracownik księgowości i rachunkowości z podstawami HR” dla uczestników projektu pt. PERSPEKTYWA SUKCESU nr RPSL.07.01.03-24-0257/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

1. Zapytanie o cenę  nr 01/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

2. Załączniki do wypełnienia


02 lipca 2020r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-0257/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej, obsługa klienta oraz sprzedaż usług” wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. PERSPEKTYWA SUKCESU nr RPSL.07.01.03-24-0257/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

1. Zapytanie o cenę nr 02/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

2. Załączniki do wypełnienia


07 grudnia 2020r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej z elementami obsługi administracyjno- biurowej i sprzedażą” dla uczestników projektu pt. PERSPEKTYWA SUKCESU nr RPSL.07.01.03-24-0257/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

1. Zapytanie o cenę  nr 03/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

2. Załączniki do wypełnienia


14 grudnia 2020r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej z elementami obsługi administracyjno- biurowej i sprzedażą” dla uczestników projektu pt. PERSPEKTYWA SUKCESU nr RPSL.07.01.03-24-0257/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

1. Zapytanie o cenę  nr 04/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

2. Załączniki do wypełnienia


04 stycznia 2021r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi przeprowadzenia egzaminu z zakresu „Kadry i płace z elementami HR” dla uczestników projektu pt. PERSPEKTYWA SUKCESU nr RPSL.07.01.03-24-0257/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

1. Zapytanie o cenę  nr 05/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

2. Załączniki do wypełnienia


12 marca 2021r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi przeprowadzenia egzaminu z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą komputera oraz elementami obsługi klienta” dla uczestników projektu pt. PERSPEKTYWA SUKCESU nr RPSL.07.01.03-24-0257/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

1. Zapytanie o cenę  nr 06/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

2. Załączniki do wypełnienia


07 czerwca 2021r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi przeprowadzenia egzaminu z zakresu „Kadry i płace z elementami HR” dla uczestników projektu pt. PERSPEKTYWA SUKCESU nr RPSL.07.01.03-24-0257/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

1. Zapytanie o cenę  nr 07/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

2. Załączniki do wypełnienia


21 lipca 2021r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi przeprowadzenia egzaminu z zakresu „Kadry i płace z elementami HR” dla uczestników projektu pt. PERSPEKTYWA SUKCESU nr RPSL.07.01.03-24-0257/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

1. Zapytanie o cenę  nr 08/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

2. Załączniki do wypełnienia


02 sierpnia 2021r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 09/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 09/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi przeprowadzenia egzaminu z zakresu „Kadry i płace z elementami HR” dla uczestników projektu pt. PERSPEKTYWA SUKCESU nr RPSL.07.01.03-24-0257/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

1. Zapytanie o cenę  nr 09/ZC/ RPSL.07.01.03-24-0257/19

2. Załączniki do wypełnienia


16 listopada 2021r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 10/ZC/RPSL.07.01.03-24-0257/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 10/ZC/RPSL.07.01.03-24-0257/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej z elementami kadr i płac i sprzedażą” dla uczestników projektu pt. PERSPEKTYWA SUKCESU nr RPSL.07.01.03-24-0257/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

1. Zapytanie o cenę  nr 10/ZC/RPSL.07.01.03-24-0257/19

2. Załączniki do wypełnienia

Nazwa dokumentu Dokument pdf Dokument edytowalny
Formularz zgoszeniowy
Załącznik nr 3 do formularza zgłoszeniowego
Załącznik nr 4 do formularza zgłoszeniowego
Załącznik nr 5 do formularza zgłoszeniowego
Regulamin uczestnictwa
Umowa uczestnictwa
Oświadczenie do umowy
Aneks nr 1 do regulaminu
Aneks nr 2 do regulaminu
Aneks nr 3 do regulaminu
Aneks nr 4 do regulaminu
Skip to content