Program aktywnego wsparcia

O projekcieZapytania ofertoweDokumenty do pobraniaHarmonogramy

Projekt „Program aktywnego wsparcia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Projekt realizowany jest przez STOWARZYSZENIE – EDUKACJA, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w partnerstwie z Instytutem Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult sp. z o.o.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.01.2022-30.06.2023 grupy 70 osób (47K i 23M) o niskich kwalifikacjach po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), tj. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu subregionu południowego woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Wartość projektu wynosi: 964 201,50 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 915 991,42 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 • Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:

Etap I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej i identyfikacja potrzeb uczestnika projektu;

Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;

Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.

Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;

Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań

 • Wsparcie szkoleniowe:

Szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 •  3 – miesięczny staż zawodowy:

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Staż zawodowy przewidziany jest dla 75% uczestników projektu

 • Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Projekt skierowany jest do 60 osób zamieszkałych/pracujących na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • powyżej 30 roku życia (od dnia 30-tych urodzin – wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • zamieszkałych/pracujących na terenie Subregionu Południowego woj. śląskiego (powiat: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała)
 • o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające co najwyżej wykształcenie średnie (ponadgimnazjalne),
 • oraz należących do jednej z poniższych grup:

– osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji (osoby powyżej 50 r.ż., kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne)

– osoby ubogie pracujące

– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,

– osoby bezrobotne i bierne zawodowo,

– byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL).

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane do szkolenia i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering podczas szkoleń zawodowych,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń i stażu,
 • egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 75% uczestników/uczestniczek 3-miesięczne staże zawodowe.

Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.

Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.

Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy. Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

21 kwietnia 2022r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Program aktywnego wsparcia” nr RPSL.07.01.03-24-007G/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

1. Zapytanie o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 (plik pdf)

2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (plik edytowalny)


15 czerwca 2022

Informacja o zapytaniu o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Program aktywnego wsparcia” nr RPSL.07.01.03-24-007G/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

1. Zapytanie o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 (plik pdf)

2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (plik edytowalny)


26 sierpnia 2022

Informacja o zapytaniu o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Program aktywnego wsparcia” nr RPSL.07.01.03-24-007G/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

1. Zapytanie o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 (plik pdf)

2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (plik edytowalny)


09 września 2022

Informacja o zapytaniu o cenę nr 04/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 04/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu pt. „Program aktywnego wsparcia” nr RPSL.07.01.03-24-007G/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

1. Zapytanie o cenę nr 04/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 (plik pdf)

2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (plik edytowalny)


06 października 2022

Informacja o zapytaniu o cenę nr 05/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 05/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego oraz egzaminu w ramach projektu pt. „Program aktywnego wsparcia” nr RPSL.07.01.03-24-007G/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

1. Zapytanie o cenę nr 05/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 (plik pdf)

2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (pliki edytowalne)


05 grudnia 2022

Informacja o zapytaniu o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Program aktywnego wsparcia” nr RPSL.07.01.03-24-007G/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

1. Zapytanie o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 (plik pdf)

2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (pliki edytowalne)


30 stycznia 2023

Informacja o zapytaniu o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Program aktywnego wsparcia” nr RPSL.07.01.03-24-007G/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

1. Zapytanie o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 (plik pdf)

2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (pliki edytowalne)


13 kwietnia 2023

Informacja o zapytaniu o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Program aktywnego wsparcia” nr RPSL.07.01.03-24-007G/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

1. Zapytanie o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 (plik pdf)

2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (pliki edytowalne)

Nazwa dokumentu Dokument pdf Dokument edytowalny
Formularz zgoszeniowy
Załącznik nr 1 do umowy uczestnictwa
Załącznik nr 3 do formularza zgłoszeniowego
Załącznik nr 4 do formularza zgłoszeniowego
Załącznik nr 5 do formularza zgłoszeniowego
Regulamin uczestnictwa
Aneks do regulaminu z dn. 04.07.2022
Regulamin uczestnictwa na dn. 04.07.2022
Aneks do regulaminu z dn. 09.11.2022
Regulamin uczestnictwa na dn. 09.11.2022
Skip to content