Nowy start – wsparcie śląskiej młodzieży

Projekt realizowany od 01.09.2016 – 28.02.2018.

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Nowy start – wsparcie śląskiej młodzieży”. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-24 lat zamieszkujące woj. śląskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

· Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

· Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),

· Nie szkolą się.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W PONIŻSZYM ZAKRESIE:

1. Poradnictwo zawodowe,

2. Szkolenia zawodowe przygotowujące do egzaminów wraz z egzaminami(do wyboru):

ECDL
SPAWACZ MAG 135

ECDL STANDARD PROFILE:

B1 – Podstawa pracy z komputerem

B2 – Podstawy pracy w sieci

B3 – Przetwarzanie tekstów

B4 – Arkusze kalkulacyjne

S1 – użytkowanie baz danych

S2 – Grafika menadżerska i prezentacyjna

S3 – IT Security

ECDL ADVANCED PROFILE

A1 – Zaawansowane przetwarzanie tekstów

Łącznie 170 godz.

3. Płatne 3 miesięczne staże zawodowe w wybranym przedsiębiorstwie.

4. Pośrednictwo pracy

Gwarantujemy:

· jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 1130,50 zł (ECDL) lub 964,25zł (Spawacz MAG 135)

· stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1 750 zł za każdy miesiąc stażu.

· materiały szkoleniowe

. catering w trakcie szkoleń

. ubezpieczenie

. zwrot kosztów podróży

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i poniżej) oraz os. ze stopniem niepełnosprawności.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

· orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

· zaświadczenia z urzędu pracy – w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób młodych z woj. śląskiego, w tym minimum 5 os. z niepełnosprawnością, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w okresie 01.06.2016 r.-30.09.2017r.

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

· co najmniej 17% dla osób niepełnosprawnych

· co najmniej 35% dla osób długotrwale bezrobotnych

· co najmniej 36%. dla osób o niskich kwalifikacjach

· co najmniej 43 %. dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup

Wartość projektu: 1 636 069,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 554 265,74 zł

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel. 516 209 110

e-mail: nowystart@euro-konsult.pl

Biuro projektu:
ul. Darwina 17 (budynek Cargo)
43-600 Jaworzno
Dokumenty do pobrania
(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście,
dodatkowo w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o zarejestrowaniu):

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie/staż należy dostarczyć poniższe dokumenty:

HARMONOGRAMY:

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) – grupa 1

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego – grupa 1

Harmonogram szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL – grupa 1

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) – grupa 2

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego – grupa 2

Harmonogram szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL – grupa 2

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) – grupa 3

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego – grupa 3

Harmonogram szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL – grupa 3

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) – grupa 4

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego – grupa 4

Harmonogram szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL – grupa 4

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) – grupa 5

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego – grupa 5

Harmonogram szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL – grupa 5

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) – grupa 6

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego – grupa 6

Harmonogram szkoleń metodą MAG 135 – grupa 6

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) – grupa 7

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego – grupa 7

Harmonogram szkoleń metodą MAG 135 – grupa 7

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) – grupa 8

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego – grupa 8

Harmonogram szkoleń metodą MAG 135 – grupa 8

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) – grupa 9

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego – grupa 9

Harmonogram szkoleń metodą MAG 135 – grupa 9

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) – grupa 10

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego – grupa 10

Harmonogram szkoleń metodą MAG 135 – grupa 10

Harmonogram odbywanych stażów

Skip to content